Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Phần mềm seo web, phần mềm đăng tin, phần mềm marketing online


                                                       Phần mềm tin học

http://frameptp.com/promote.php?id=7eb03df3aa7ed4a28f915fe26664582c

                                   Autoclick
                      Phần mềm tự động click website

Link download:  
http://www.4shared.com/rar/KglVUGS5/autoclick.html 

Link file hướng dẫn:  

            
                                                        Auto_surfLink  
                                 Phần mềm tăng lượt view
  
Link download:  
http://www.4shared.com/rar/-05xiqyW/Auto_surfLink.html

Link file hướng dẫn: 
http://www.4shared.com/office/03NoGApu/Auto_surfLink.html

                
                    Proxy Finder Enterprise,   
   alexa_booster, Ranking_Booster, WOWDoS 
                      Phần mềm tăng Rank website

Phần mềm 1: 
http://www.4shared.com/rar/ASKNDHde/alexa_booster_34_full.html 


Phần mềm 2:
http://www.4shared.com/rar/yX0OMau2/auto_increase_ranking_30.html

Phần mềm 3:
http://www.4shared.com/rar/ljqBRej5/HttpTrafficGen.html 

Link file hướng dẫn 3 phần mềm trên:
http://www.4shared.com/office/UqNbikmo/Boot_web.html


    Hướng dẫn crack và sử dụngphần mềm seo 
                                  website


Link file hướng dẫn:
 http://www.4shared.com/office/DYxMbLt8/Hng_dn_crack_phn_mm_seo.html

Phần mềm crack:
http://www.4shared.com/rar/fh8dCptL/MassServer.html                         MassSEOKeyword
  

Link download:
http://www.4shared.com/rar/AW-poXDa/MassSEOKeywordsV12.html

Link file hướng dẫn:
http://www.4shared.com/office/dFmx2HHj/Mass_SEO_Keyword.html


                          AloxoAutoPoster


Link download:
http://www.4shared.com/rar/WzxecMYm/AloxoAutoPoster60_fix_230212.html 

Link file hướng dẫn:
http://www.4shared.com/office/EGBYJs4u/Huong_dan_su_dung_Auto_Poster_.html

                        
                               @SoftPoster


 Link download:

http://www.4shared.com/rar/_EKFbyPS/SoftPoster_Secure.html 

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/npm9Na51/SoftPoster.html                             Seo Nhat Viet

Link download phần mềm SEO Nhat Viet - Pro 2.1:
http://www.4shared.com/rar/HOPMYan5/SEONhatVietProV21.html 
  
Phần mềm seo NhatViet Basic:  
http://www.4shared.com/rar/fyNSeJUD/SEO_Nhat_Viet_-_Basic_10.html

Link file hướng dẫn bản pro và basic:
http://www.4shared.com/office/4e7NNSZ1/Supper_Nhat_Viet.html

Video hương dẫn:
http://www.youtube.com/watch?v=AkE5d6uiGd4&feature=related


                     UltraPoster + CD Key
 

Link download:
http://www.4shared.com/zip/CH_8jbj_/Setup_UltraPoster.html

Link file hướng dẫn:
http://www.4shared.com/office/1AsGv2tr/UltraPoster_20.html


                Super.Email.Spider + Crack
                   Phần mềm tìm kiếm địa chỉ mail     


Link download:
http://www.4shared.com/rar/xSljeStT/SuperEmailSpider299.html 

Link file hướng dẫn:
http://www.4shared.com/office/dpuDonH_/Super_Email_Spider.html


  Maxprog.maxbulk.mailer.pro.v8.3.7 + Crack
                              Phần mềmgửi mail hàng loạt 


Link download:
http://www.4shared.com/rar/6Y5XnigW/maxprogmaxbulkmailerprov837.html

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/arGsQAGw/MaxBulk_Mailer.html  

Phần mềm Crack : http://www.4shared.com/rar/IWzbStaN/AutoSendInbox.html
 
  
                           EmailMarketing


Link download phần mềm EmailMarketing: 
http://www.4shared.com/rar/Ik31XRVQ/MassEmailMarketingPro27022012.html

Link file hướng dẫn: 
http://www.4shared.com/office/wKlIWsey/iNOVA_EMAIL_MARKETING_PRO.html

Link download phần mềm iNovaMobileScanner: 
http://www.4shared.com/rar/ZZQmgx1F/iNovaMobileScanner.html

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/zAJNyOfY/iNova_Mobile_Scanner.html

Link download phần mềm iNovaSMSPro:  
http://www.4shared.com/rar/Ewy2tYpt/iNovaSMSProv202702.html 

Link file hướng dẫn: 
http://www.4shared.com/office/RAA8L1Af/iNovaSMSPro.html


                Super_Hide_IP, Auto Hide IP
                     Phần mêm tự động ẩn và thay đổi Proxy


Link download phần mềm Super_Hide_IP có Crack:
http://www.4shared.com/rar/zDeO10d6/24khocom_Super_Hide_IP_3066_Fu.html 

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/X1e-_n5l/Super_Hide_IP_2.html

Link download phần mềm Auto Hide IP có Crack: 
http://www.4shared.com/rar/-F0ViW1U/autohideip-5246.html 

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/Fq5Cz7qI/Auto_Hide_IP_2.html

                                                      
       MassAutoRegNicks, Register VBB V4.0, 
                      Proxy_Switcher_PRO
                  Phần mềm tự động tạo tài khoản diễn đàn


Link download phần mềm MassAutoRegNick:  
http://www.4shared.com/rar/TA-0YN-O/MassAutoRegNicks.html

Link file hướng dẫn: 
http://www.4shared.com/office/yNjXCdiJ/Auto_Reg_Nick.html

Link download phần mềm  Register VBB V4.0 có Crack của Nhất Việt:
http://www.4shared.com/rar/jJI4oG_V/Register_VBB_V400.html

Link file hướng dẫn: 
http://www.4shared.com/office/DpwCI1Ge/Register_VBB_Nhat_Viet.html

Link download phần mềm Proxy_Switcher_PRO:
http://www.4shared.com/rar/Q-2BgTJ9/Proxy_Switcher_PRO_550_Build_5.html

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/Syvg2xTP/Proxy_Switcher_Pro.html

Phần mềm VBBAutoSpamPMV28 tạo chữ kí trên diễn đàn:
http://www.4shared.com/rar/Ym_4ZLpj/VBBAutoSpamPMV28.html


Phần mềm  Scan mail Nhất Việt: 
http://www.4shared.com/rar/JY8RqS0W/supper-nhat-viet-v10-scan-sdt-.html

Phần mềm Lấy địa chỉ Mail từ Web: 
http://www.4shared.com/zip/eAnM5qw6/Lay-Dia-Chi-Email-Tu-Website.html

Phần mềm VBB Auto Delivery Spam Mail: 
http://www.4shared.com/zip/P5AbLPCf/VBB_Auto_Delivery_v12.html

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/EbnNQHJg/VBB_Auto_Delivery.html
  
 
                         AutoClick Mouse

                             Phần mềm AutoClick. Chuột:


Link download
http://www.4shared.com/file/PSaBqKcW/AutoClick_2.html

Link file hướng dẫn:  
http://www.4shared.com/office/ALnoBr9c/AutoClick_Chut.html


Phần mềm  checkload dùng để check Web:  
http://www.4shared.com/file/wQFU0BhP/checkload.html

Phần mềm  CheckSites dùng để check Web: 
http://www.4shared.com/file/EgKq38_5/CheckSites.html

Phần mềm Mass4rumAutoUp40:
 http://www.4shared.com/rar/h5BXMtSL/Mass4rumAutoUp40.html 

Phần mềm MassForumLeecherV43: 
http://www.4shared.com/rar/74xpEYJt/MassForumLeecherV43.html

Phần mềm Mass_Forum_Poster_Ultimate_v90:
http://www.4shared.com/rar/KsYPXyA4/Mass_Forum_Poster_Ultimate_v90.html 

http://phanmem-idm.blogspot.com 

http://phanmem-it.blogspot.com/xzQ42b2-7uNT3aJSXYkFwE2iS9I.html